Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle diensten en overige producten geleverd door Lichtconsult zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening en verkoop door Lichtconsult van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77405250 en bovendien te downloaden via deze link.

Voor dienstverlening wordt daarin verwezen naar de DNR 2011. Bezoek de website van NLingenieurs om deze voorwaarden te bekijken inclusief toelichting, of download de voorwaarden direct via deze link.

Voor beide documenten is Adobe Acrobat Reader vereist.

Indien u deze voorwaarden op papier wenst te ontvangen, verzoek wij u een e-mail te sturen naar “info[at]lichtconsult.nl”.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Lichtconsult worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

E-mail

De informatie in het e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van de Lichtconsult. Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de geadresseerde van deze e-mail, dan dient u het bericht definitief te verwijderen uit uw systeem en bestanden.

This message and its attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please delete this message and its attachments from your system and refrain from using or copying its contents or disclosing its contents in any manner to third parties.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de uiterste zorg gemaakt door Lichtconsult. Toch kan Lichtconsult geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud die op de website gepubliceerd wordt. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacyverklaring

Lichtconsult, gevestigd aan Industrieweg 1A-16 4104 AP Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.lichtconsult.nl Industrieweg 1A-16 4104 AP Culemborg +31345683274

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lichtconsult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lichtconsult.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lichtconsult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Lichtconsult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lichtconsult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lichtconsult) tussen zit. Lichtconsult gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Windows besturingssysteem inclusief Windows Defender, Microsoft Word en Excel voor administratieve doeleinden en rapportages, Microsoft Outlook voor e-mailverwerking Adobe CS en Microsoft PowerPoint voor creatieve opmaak en presentaties, AutoCAD voor digitaal tekenwerk, DIALux en Relux voor lichtberekeningen, FRITZ!Box router inclusief ingebouwde firewall.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lichtconsult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bedrijfsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, KvK, BTW-nummer) > Bewaartermijn 10 jaar  > Reden: uitvoering van onze overeenkomst met u of voldoen aan een wettelijke verplichting.

Categorie Contactpersoon (naam, mobiel nummer, e-mail) > Bewaartermijn 10 jaar  > Reden: uitvoering van onze overeenkomst met u of voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lichtconsult verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lichtconsult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lichtconsult gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lichtconsult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lichtconsult.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek. Lichtconsult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lichtconsult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lichtconsult.nl. Lichtconsult heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware zoals een Windows Defender virusscanner, Windows Defender firewall en ingebouwde firewall van de FRITZ!Box.